ULUSLARARASI DİJİTAL GİRİŞİMCİLİK DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 – Derneğin adı, Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği’dir. Kısaltması UDGD ’dir. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Adresi, Bahçelievler Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi, No:35 Daire: 12 Bahçelievler/İstanbul’dur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amaçları

Madde 2 – UDGD, Türkiye’de dijital girişimcilik kültürünün yayılması için girişimcileri, girişimci adaylarını ve toplumu bilinçlendirmek. Kuruluş, üretim, yönetim, finans, insan kaynakları, pazarlama, eğitim gibi süreçlerde dijital girişimcilerin donanımlı hale gelmesi için çalışmalar, online ve basılı yayın ve yayınlar yapmak. Dijital girişimciliğin temel yapı taşlarını oluşturan süreçlerini incelemek, analiz etmek ve raporlayarak dijital girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak. Dijital girişimcilerin süreçlerinde doğru kararlar vermeleri ve doğru sonuçlar elde etmeleri için sağlıklı bir zemin oluşturulmasına katkı sağlamak.

Madde 3 – Dijital girişimcilik ile ilgili etkinlikler, toplantılar düzenleyerek üyeler ve toplumun ilgili kişileri arasında haberleşme ağı kurulmasını sağlamak.

Madde 4 – Taşınmaz mal satın almak, satmak ve bağış kabul etmek. Diğer dernek, vakıf, STK, topluluk ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ya da ortak bir platform kurmak. Girişimcilik başta olmak üzere, dijitalleşme ile ilgili her konuda faaliyette bulunmayı amaçlayan kurulmuş ve kurulacak olan vakıf ve derneklere STK ve topluluklara katılmak.

Madde 5 – Dernekler Kanunu’nun 5., 10. ve 21. maddelerine uygun olarak çalışma alanı ile ilgili yurtdışındaki dernek, birlik vb. kuruluşlara katılmak. Onlarla ortak faaliyette bulunmak. Yurtdışında temsilcilik, şube açmak, üyesi ya da ilişkisi olduğu bu kuruluşlarla karşılıklı maddi yardımlaşmada bulunmak.

Madde 6 – Derneğin amacı ile ilgili bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla veya şirketlerle ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca adi şirket veya ticaret şirketi veya iktisadi işletme, iktisadi teşekkül kurabilir, kurul- muş şirketlere iştirak edebilir, kurduğu veya iştirak ettiği şirketlerden, işletme veya teşekküllerden Dernekler Kanunu, Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ayrılabilir veya söz konusu şirket, işletme veya teşekkülleri sonlandırabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 7 – UDGD, girişimcilerin, girişimci adaylarının etkinliğini artırabilmelerini sağlamak için onlara eğitimler verebilir, etkinlikler düzenleyebilir. Dijital ya da girişimcilikle ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarını eğitmen, danışmanlık, reklam, proje bazında destekleyebilir.

Derneğin Kurucu Üyeleri

Madde 8 – Derneğin kurucu üyeleri ve kimlik bilgileri, tüzüğün 67. maddesinde gösterilmiştir.

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 9 – Dernekler Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı kabul eden, dernek tüzüğünü benimseyen, girişimci ve yönetici olmak veya bu potansiyele sahip olması ve aşağıda belirtilen diğer şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe üyelik başvurusunda bulunabilir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşullar aranmaz.

Madde 10 – Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Madde 11 – Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Madde 12 – Derneğe maddi ve manevi destek sağlayan kişiler yönetim kurulu kararı ile onur- sal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

Madde 13 – Her üye yazılı olarak en geç 15 iş günü öncesinden bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Madde 14 – Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 15 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller, A- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

B- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

C- Yazılı ikaza rağmen üyelik aidatını 60 gün içinde ödememek, D- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

E- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

F- Derneğin amacını gerçekleştirmeyi zorlayıcı, engelleyici iş ve eylemlerde bulunmak,

G- Dernek faaliyetlerinden; toplantılardan, eğitimlerden, çalışmalardan uzak kalmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 16 – Derneğin organları aşağıda belirtilmiştir,

A- Genel Kurul

B- Yönetim Kurulu

C- Denetim Kurulu

Madde 17 – Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul;

  1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
  2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir. Olağan Genel Kurul 3 yılda bir haziran ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel Kurul’un Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 18 – Genel Kurul’da, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.

Madde 19 – Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mü- hürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Madde 20 – Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 21 – Dernek organlarının seçilmesi, dernek tüzüğünün değiştirilmesi, yönetim ve de- netim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin vakıf kurması, Derneğin fesih edilmesi, Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, mevzuatta Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

Madde 22 – Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle görev- den alabilir.

Madde 23 – Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yet- kileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 24 – Yönetim kurulu, yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Madde 25 – Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

Madde 26 – Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 27 – Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, Genel kurulda alınan kararları uygulamak, Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak, bütçenin uygulanmasını sağlamak, Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak, Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 28 – Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Madde 29 – Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 30 – Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Madde 31 – Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

  1. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 250 TL, aylık olarak 35 TL aidat alınır.

Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

  1. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
  2. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
  3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
  4. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
  5. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
  6. Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterleri

Madde 32 – Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden he- sap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Madde 33 – Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Madde 34 – İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar şu şekildedir; 1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir. 3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak sure- tiyle saklanır. 4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir. 5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındıbelgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Madde 35 – Defterlerin Tasdiki: Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 36 – Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 37 – Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Madde 38 – Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kap- samında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kap- samda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Madde 39 – Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 40 – Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Madde 41 – Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Madde 42 – Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hare- ket edilir.

Yetki Belgesi

Madde 43 – Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek- 19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Madde 44 – Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitme- si veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Madde 45 – Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedil- dikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Madde 46 – Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yöne- tim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir.

Madde 47 – Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazlar Bildirilmesi

Madde 48 – Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Madde 49 – Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildi- rimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Madde 50 – Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim

şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 51 – Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında der- nek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 52 – Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 53 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 54 – Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 55 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Dernek Tüzüğünü Değiştirme

Madde 56 – Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Madde 57 – Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 58 – Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 59 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Madde 60 – Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Madde 61 – Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 62 – Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Uluslararası Dijital Girişimcilik Derneği” ibaresi kullanılır.

Madde 63 – Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Madde 64 – Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Madde 65 – Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Madde 66 – Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 67 – Kurucu Üyeler

Madde 68 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 68 (Altmış Sekiz) maddeden ibarettir.